Şimdi Sırada Ne Var ? Tarım Arazileri mi ?

19 Şubat 2018
Şimdi Sırada Ne Var ? Tarım Arazileri mi ?

Kırşehir Şeker Fabrikası ile birlikte 14 şeker fabrikasının satılacağının açıklanması üzerine…

Artık ”Geride ne kaldır ? ” diye sormaya başladık.

Bilinçli yapıla özelleştirmeye kesinlikle karşı değilim !

Hantallaşmış , verimsiz devlet kurumları haline gelen fabrikalar tabi ki özelleştirilmeli.

Yapılan özelleştirmeler, hantal ve verimsiz kurumların profesyonel şirketlere devredilerek ekonomiye ve istihdama işlerlik kazandırılması için mi yoksa kısa vadede kaynak sağlamak için mi ?

Eğer amaç ekonomiye ve istihdama işlerlik kazandırmaksa bu acele niye ?

1986-2002 yılları arasında 8 milyar dolar özelleştirme geliri elde edildi.

2003-2015 döneminde bu tutar 61,8 milyar dolara erişti.

Cumhuriyet tarihi boyunca elde edilen özelleştirme gelirlerinin yüzde 90’ı Ak Parti döneminde gerçekleşti.

Kamuya ait varlıkların satışından elde edilen tutarın bir kısmıyla IMF’ye olan 23,5 milyar dolarlık borç kapatıldı.

Türkiye’nin en büyük ve stratejik kurumları bu dönemde satıldı.

Stra­te­jik öne­me sa­hip çok sa­yı­da­ki ku­ru­luş­ta ulus­la­ra­ra­sı şir­ket­ler söz sa­hi­bi ol­du.

2005’te TÜRK TE­LE­KO­M’­un yüz­de 55’i Arap ser­ma­ye­si Ojer Te­le­ko­m’­a, TÜP­RA­Ş’­ın yüz­de 51’i 4.1 mil­yar do­la­ra İn­gi­liz Shell- Koç or­tak­lı­ğı­na sa­tıl­dı. 2006’da PET­Kİ­M’­in yüz­de 51’i 2 mil­yar do­la­ra Azer So­ca­r’­a, TE­KE­L’­in 6 adet si­ga­ra fab­ri­ka­sı 1.7 mil­yar do­la­ra Hol­lan­da mer­kez­li Bri­tish&Ame­ri­can To­bac­co’ya sa­tıl­dı. TE­KE­L’­in iç­ki bö­lü­mü­nü 2003’te alan yer­li Mey, 3 yıl son­ra al­dı­ğı fi­ya­tın 2,5 ka­tı­na his­se­le­ri AB­D’­li fon TPG’­ye dev­ret­ti. Fon 5 yıl son­ra Me­y’­i özel­leş­tir­di­ği fi­ya­tın yak­la­şık 10 ka­tı fi­ya­ta İn­gi­liz Di­age­o şir­ke­ti­ne sat­tı.

Bütün bu özelleştirmelere rağmen dış ticaret açığı arttı.Tarım ve hayvancılıkta ithalat arttı.

Bunun en büyük nedenlerinden birisi ;

Var olan fabrika ve kamu iktisadi teşebbüsleri özelleştirilirken buradan gelen kaynak ile hammadde işleyecek ve yerli üretime yarı mamül temini sağlayacak ağır sanayi atılımlarının gerçekleştirilmemiş olmasıydı.

Yerli sanayimiz hammadde ve yarı mamül ithalatına dayalı üretim gerçekleştiriyor.

Bu durum dış ticaret açığının giderek büyümesine ve ekonomimizin de giderek borçlanması anlamına geliyor.

Ve şimdi şeker fabrikaları satılıyor.Çünkü kaynak lazım !

Şeker fabrikalarını özelleştirmek bir anlamda savunma sanayinin kalbine de bomba atmak ile eş değer.

Çünkü Şeker fabrikaları, hem yedek parça imalatı hem de bir savaş durumunda silah üretimi yapabilecek şekilde tasarlandılar.Böyle tasarlanmalarının da en büyük sebebi Kurtuluş Savaşında buna ihtiyaç duyulmasıydı.

Bu tür yerlerin uluslararası kuruluşların eline geçtiğini düşünsenize !

Umuyorum şeker fabrikalarını yerli sanayi kuruluşlarımız alır.

Sonrasında yerli sanayi kuruluşunun yabancı bir kuruluşa satılmayacağını kim garanti edebilir ?  Sonuçta serbest piyasa ekonomisi içerisindeyiz.

Peki geriye ne kaldı ?

Bundan sonra kaynak bulabilmek için TİGEM’e ait tarım arazileri mi satılacak ?

Birilerinin kulağına gitmesin de …

 

 

 

YORUMLAR
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN