şişli escort bayan bodrum escort Adana escort Alanya escort Anadolu yakası escort ankara escort Antalya escort Ataköy escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bahçelievler escort Bahçeşehir escort Bakırköy escort Başiktaş escort Beylikdüzü escort Bodrum escort Bursa escort Denizli escort Diyarbakır escort Esenyurt escort Eskişehir escort Etiler escort Fatih escort Gazinatep escort Halkalı escort istanbul escort İzmir escort İzmit escort Kadıköy escort Kayseri escort Kocaeli escort Konya escort Kurtköy escort Kuşadası escort Malatya escort Maltepe escort Mecidiyeköy escort Mersin escort Nişantaşı escort Pendik escort Muratpaşa escort Şirinevler escort Şişli escort Taksim escort Ümraniye escort ataşehir escort kartal escort

Kırşehir'de O Bölgede Jeotermal Aranacak

RESMİ İLAN 17.01.2023 - 14:10, Güncelleme: 05.05.2023 - 17:12
 

Kırşehir'de O Bölgede Jeotermal Aranacak

Kırşehir'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Kırşehir İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Kırşehir'in Mucur ilçesi Avcı köyü mevkisinde bulunan jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.Toplam 4 bin hektarlık jeotermal kaynak arama sahasının ihalesi, 9 Şubat Perşembe saat 10.30'da Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.   İŞTE İLANA İLİŞKİN DETAYLAR   1 – İHALE KONUSU: İlimiz Mucur İlçesi Avcı Köyü mevkiinde bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.   2-İHALE EDİLECEK SAHA: 2.1-Kırşehir İli Mucur İlçesi Avcı Köyü mevkiinde K32b1 paftası içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4000 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;     2.1.b) Muhammen Bedeli: 453.362,00 TL (KDV Hariç)   2.1.c) Geçici Teminatı: 13.600,00 TL   3-İHALENİN YERİ VE TARİHİ: 3.1 Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğünden 2000 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır. 3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: : Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu 3.3. İhalenin Tarih ve saati: 09.02.2023 Perşembe günü saat 10:30 de yapılacaktır. 3.4.İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü 3.5.Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu 3.6.Son Teklif verme saati: 09.02.2023 günü saat 10:30   4-İHALEYE KATILMA BELGELERİ:   İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.   Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası Gerçek Kişi İstekliler;   1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi   2 - Noter tasdikli imza beyannamesi   3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti   Tüzel Kişi İstekliler; 1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge   2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri   3- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası   4- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi   5- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi   6- Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.   7- Kırşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi   8- İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.   9- Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu   10- Vergi borcu yoktur yazısı 11- 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.   12- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.   13- İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.   14- İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dâhil peşin olarak ödenecektir.   15- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU ( Jeoloji Mühendisi ) Tel: 0 386 213 10 16 ( Dahili:1411 ) İlan olunur. 
Kırşehir'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Kırşehir İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Kırşehir'in Mucur ilçesi Avcı köyü mevkisinde bulunan jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.Toplam 4 bin hektarlık jeotermal kaynak arama sahasının ihalesi, 9 Şubat Perşembe saat 10.30'da Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

 

İŞTE İLANA İLİŞKİN DETAYLAR

 

1 – İHALE KONUSU:

İlimiz Mucur İlçesi Avcı Köyü mevkiinde bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 

2-İHALE EDİLECEK SAHA:

2.1-Kırşehir İli Mucur İlçesi Avcı Köyü mevkiinde K32b1 paftası içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4000 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

 

 

2.1.b) Muhammen Bedeli: 453.362,00 TL (KDV Hariç)

 

2.1.c) Geçici Teminatı: 13.600,00 TL

 

3-İHALENİN YERİ VE TARİHİ:

3.1 Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğünden 2000 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır. 3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: : Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu 3.3. İhalenin Tarih ve saati: 09.02.2023 Perşembe günü saat 10:30 de yapılacaktır. 3.4.İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü 3.5.Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu 3.6.Son Teklif verme saati: 09.02.2023 günü saat 10:30

 

4-İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

 

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

 

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası Gerçek Kişi İstekliler;

 

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

 

Tüzel Kişi İstekliler;

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

 

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

 

3- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

 

4- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi

 

5- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

 

6- Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

 

7- Kırşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

 

8- İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

 

9- Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

 

10- Vergi borcu yoktur yazısı 11- 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

 

12- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

13- İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

 

14- İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dâhil peşin olarak ödenecektir.

 

15- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU ( Jeoloji Mühendisi ) Tel: 0 386 213 10 16 ( Dahili:1411 ) İlan olunur. 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kirsehirhaberturk.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.