İhale Usulsüzlüğü Sayıştay Raporunda

6 Kasım 2018
İhale Usulsüzlüğü Sayıştay Raporunda

Sayıştay’ın 2017 yılı için hazırladığı Kırşehir Belediyesi ile ilgili raporda ihale usulsüzlüğü gözler önüne serildi.

Geçtiğimiz günlerde Sayıştay tarafından hazırlanan raporda Kırşehir Belediyesi’nin rekor borç seviyesine ulaştığını hazırlanan bilançodan görmüştük.Aynı raporda Kırşehir Belediyesi tarafından taşınmazların kiralanması noktasında yapılan usulsüzlük de ortaya çıktı.

Söz konusu raporda Sayıştay , ”Taşınmaz kiralanmasında, 51/g usulüne başvurulduğu belirlenmiştir. Ancak; bahse konu ihalelerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden pazarlıkla yapılması mümkün değildir.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ;

İkinci maddesinde;
“Bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.

Otuz altıncı maddesinde;
“Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü esastır. Ancak, 44 üncü maddede gösterilen işler belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle, 45 inci maddede gösterilen işler açık teklif usulüyle, 51 inci maddede sayılan işler pazarlık, 52 nci maddede gösterilen işler de yarışma usulüyle yaptırılabilir.”

51/G maddesinde;
“Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen, Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi,”

Hükümlerine yer vermiştir.
Yukarıdaki Kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının, Kanun’un temel ilke ve prensiplerinden olduğu ve bu ilke ve prensibin gereği olarak, Kanun’un 36’ncı maddesi hükmünde yer alan Kapalı Teklif Usulünün esas usul, diğer usullerin ise belirli şartlar dahilinde uygulanacak istisnai usuller mahiyetinde olduğu
anlaşılmaktadır. 2886 sayılı Kanun’un 51/g maddesi; Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisine izin vermekte ve dolayısıyla Belediyelerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için söz konusu hüküm doğrultusunda pazarlık ihalesi yapılmasına ise imkân vermemektedir.” denilerek Kırşehir Belediyesi tarafından kiraya verilen taşınmazların ihale yoluyla doğrudan pazarlık usulü ile doğrudan adrese teslim edilerek kiralandığı gözler önüne konuldu.

İŞTE USULSÜZ ŞEKİLDE DOĞRUDAN PAZARLIK USULÜ İLE KİRALANAN TAŞINMAZLAR ;

YORUMLAR
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN